สารเทศเพื่อการบริหาร
สารสนเทศสำหรับงานประกันคุณภาพ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
สารสนเทศสำหรับนักศึกษา
14
2011

ประวัติมหาวิทยาลัย

เขียนโดย amornrat
PDFพิมพ์อีเมล

พ.ศ. 2448  ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ณ หลังพระราชวังจันทร์เกษม ต่อมาในปี พ.ศ.2467 ได้ตั้งโรงเรียนครูมูลกสิกรรมขึ้น สอนวิชากสิกรรม   ที่ตำหนักเพนียดอีกหนึ่งแห่ง ในปี พ.ศ.2475 ได้ทำการรวมโรงเรียนทั้งสองเข้าด้วยกัน ณ ตำหนักเพนียด เมื่อทางราชการประกาศยุบมณฑล ใน พ.ศ.2476 จึงมีฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2479  ย้ายโรงเรียนจากตำหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารตำบลหัวแหลม แยกเป็นสองโรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และ “โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พ.ศ.2484 ได้ทำการย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยู่ที่ราชพัสดุติดกับวัดวรโพธิ์ (โรงเรียนประตูชัยในปัจจุบัน) โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีฯ ย้ายไปอยู่ที่ตำบลหอรัตนชัย (หอพักอู่ทองในปัจจุบัน)

พ.ศ. 2491  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ต่อมาในปี พ.ศ.2497 ยกฐานะกองการฝึกหัดครูเป็น กรมการฝึกหัดครู เมื่อวันที่ 29 กันยายนและได้เริ่มต้นผลิตครู ป.กศ. ในปี พ.ศ. 2498

พ.ศ. 2509 
 
  ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยามาตั้ง    ณ เลขที่  96    หมู่ 2  ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา  และได้ทำการรวมโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีฯ เข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2511  ต่อมาได้ทำการเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี  (ป.อ.)  2 ปี ในปี พ.ศ. 2517 

      พ.ศ. 2519   เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู เปิดสอนระดับ ป.กศ.  ป.กศ.สูง 2 ปี   

ระดับ ปริญญาตรี (ค.บ.) 2 ปี 

      พ.ศ. 2523   เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 4ปี

      พ.ศ. 2524  เปิดหลักสูตรสภาการฝึกหัดครู

            ในปี พ.ศ. 2526  เปิดรับนักศึกษา ป.กศ.สูง เทคนิคการอาชีพ เพิ่มเติม 6 วิชาหลักสูตรเปิดสอนถึง  ปีการศึกษา 2527 เท่านั้น

            พ.ศ. 2528  เปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู

พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานนาม “ราชภัฏ”   และตราสัญลักษณ์ราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ 2535

พ.ศ. 2538   มีการปรับเปลี่ยน พ.ร.บ.วิทยาลัยครู เป็น พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏมีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  25  มกราคม 2538   วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา     จึงเปลี่ยนชื่อเป็น

“สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

            พ.ศ. 2547  มีการปรับเปลี่ยน  พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  เป็น พ.ร.บ.

มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบัน

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงเป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”