16
2011

ทำเนียบนายกสภาสถาบัน/มหาวิทยาลัย

เขียนโดย amornrat
PDFพิมพ์อีเมล

ทำเนียบนายกสภาสถาบัน/มหาวิทยาลัย

ทำเนียบนายกสภาสถาบัน/มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.กระมล

ทองธรรมชาติ

นายกสภาประจำสถาบัน  2538-2540

ศ.ดร.เกษม

สุวรรณกุล

นายกสภาประจำสถาบัน  2541-2543

ศ.นพ.จรัส

สุวรรณเวลา

นายกสภาประจำสถาบัน  2544-2546

นายอารีย์

วงศ์อารยะ

นายกสภาประจำสถาบัน  2546-2547

นายอารีย์

วงศ์อารยะ

นายกสภามหาวิทยาลัย     2547-2551

คุณหญิง ดร.กษมา

วรวรรณ ณ อยุธยา

นายกสภามหาวิทยาลัย    2551-ปัจจุบัน