16
2011

คณะกรรมการและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เขียนโดย amornrat แก้ไขล่าสุด (16 กันยายน 2011)
PDFพิมพ์อีเมล

คณะกรรมการและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คุณหญิง ดร.กษมา

วรวรรณ  ณ  อยุธยา

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร.นิพนธ์

ศุขปรีดี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายสุพล

คุณาภรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ศุภมาศ

พนิชศักดิ์พัฒนา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.นพ.สมเกียรติ

วัฒนศิริชัยกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศุทธนะ

ธีวีระปัญญา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุชาติ

เมืองแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.วิรุณ

ตั้งเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.พงศ์

หรดาล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวิตรี

สุวรรณสถิตย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ชาญวิทย์

เกษตรศิริ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.สาโรช

ธีรศิลป

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.จิระพันธุ์

พิมพ์พันธุ์

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ

ดร.บูรพาทิศ

พลอยสุวรรณ์

อธิการบดี

ผศ.หทัยรัตน์   

ทรรพวสุ

ประธานสภาคณาจารย์ ฯ

นายจิรศักดิ์

ชุมวรานนท์

ผู้แทนผู้บริหาร

รศ.ดร.นพวรรณ

ธีระพันธ์เจริญ

ผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.วิชชุกร

นาคธน

ผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.พันทิพา

มาลา

ผู้แทนผู้บริหาร

ดร.เกษม

บำรุงเวช

ผู้แทนคณาจารย์

ดร.สุภัทรา

คงเรือง

ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.อร่าม

ชนะโชติ

ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.วิวัฒน์

หามนตรี

ผู้แทนคณาจารย์

รศ.วันทนีย์

แสนภักดี

เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 

ดร.บูรพาทิศ

พลอยสุวรรณ์

ประธาน

รศ.ดร.วิไลศักดิ์

กิ่งคำ

กรรมการ

รศ.ดร.สุนันทา        

เลาหนันทน์

กรรมการ

รศ.ดร.กมล

บุษบา

กรรมการ

ดร.ปฐมพงศ์

ศุภเลิศ

กรรมการ

ผศ.ดร.อดิศร

ภู่สาระ

กรรมการ

ผศ.ดร.พิชิต

พระพินิจ

กรรมการ

ดร.ภควดี

สุขอนันต์

กรรมการ

ดร.พรเทพ

รู้แผน

กรรมการ

ผศ.ดร.วิมลพรรณ

รุ่งพรหม

กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ดร.จิระพันธุ์

พิมพ์พันธุ์

ประธานกรรมการ

ผศ.สุธรรม

ชาตะสิงห์

รองประธาน

นายวิทยา

ภิรมย์พานิช

รองประธาน

นายสิทธิศักดิ์

วงศ์อ่อน

รองประธาน

พระเทพรัตนากร

กรรมการ

พลเรือเอกปรีชา

เตชรัตน์

กรรมการ

นายสุรเชษ

นิ่มกุล

กรรมการ

นายแพทย์วีระพล

ธีระพันธ์เจริญ

กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.สมทรง

สรรพโกศลกุล

กรรมการ

นางสมทรง

พันธ์เจริญวรกุล

กรรมการ

นายปัญญา

น้ำเพชร

กรรมการ

อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3

กรรมการ

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรรมการ

ประธานหอการค้าภาคกลางตอนบน 1

กรรมการ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรรมการ

นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ

กรรมการ

นายกองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ

กรรมการ

นายชาลี

เส้นขาว

กรรมการและเลขานุการ

 

 

  

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ผศ.หทัยรัตน์

ทรรพวสุ

ประธาน

ดร.คีริมณี

จรรยา

กรรมการ

อาจารย์จรัญ

ยินยอม

กรรมการ

ผศ.วิมล

กิตติรักษ์ปัญญา

กรรมการ

อาจารย์บวรศรี

มณีพงษ์

กรรมการ

อาจารย์อุมาภรณ์

กล้าหาญ

กรรมการ

อาจารย์ธราภรณ์

สถาปิตานนท์

กรรมการ

อาจารย์วิชชุลดา

ตันประเสริฐ

กรรมการ

รศ.ไพฑูรย์

สมัครกิจ

กรรมการ

นางเบญญาภา

สอนพรม

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ดร.บูรพาทิศ

พลอยสุวรรณ์

อธิการบดี

อาจารย์สุนทร

โภชฌงค์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.วิมลพรรณ

รุ่งพรหม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์จิรศักดิ์

ชุมวรานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รศ.วันทนีย์

แสนภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.ชิดชัย

สนั่นเสียง

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ทวีศักดิ์

จริตควร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.อมรรัตน์

สนั่นเสียง

คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.วิชชุกร

นาคธน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.นพวรรณ

ธีระพันธ์เจริญ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ลำยอง

ปลั่งกลาง

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.พันทิพา

มาลา

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

ผศ.จินตนา

เวชมี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ชัยพฤกษ์

ชูดำ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.รวีวัตร์

สิริภูบาล

ผู้อำนวยการสำงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา