16
2011

โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการ

เขียนโดย amornrat
PDFพิมพ์อีเมล

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการแบ่งส่วนราชการ   ดังนี้

1.สำนักงานอธิการบดี

          กองกลาง

          กองนโยบายและแผน

          กองพัฒนานักศึกษา 

         กองบริการการศึกษา

2.คณะครุศาสตร์

          สำนักงานคณบดี

          โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

          โรงเรียนประถมสาธิต

          โรงเรียนสาธิตมัธยม

3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          สำนักงานคณบดี

          ภาควิชามนุษยศาสตร์

          ภาควิชาสังคมศาสตร์

4.คณะวิทยาการจัดการ

          สำนักงานคณบดี

5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        สำนักงานคณบดี

        ภาควิชาวิทยาศาสตร์

        ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

6.สถาบันวิจัยและพัฒนา

          สำนักงานผู้อำนวยการ

7.สถาบันอยุธยาศึกษา

          สำนักงานผู้อำนวยการ

8.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          สำนักงานผู้อำนวยการ

9.สำนักคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

          สำนักงานผู้อำนวยการ