17
2011

อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เขียนโดย amornrat แก้ไขล่าสุด (17 กันยายน 2011)
PDFพิมพ์อีเมล

 

ลำดับ

หลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

1

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

1.  รศ.บุปผา  แสวงผล
2.  ผศ.อุดม  นิลแสง    

3.  ผศ.อุทิศ  นวลเจริญ
4.  ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล
5.  ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน

2

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1.  ผศ.ดร.นิป  เอมรัฐ
2.  รศ.ฉลอง  สุนทรนนท์
3.  รศ.พนอ  เพชรสม
4.  ผศ.วสันต์  จันทรวงศา
5.  ผศ.พิทยา  รุ่งราตรี

3

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

    1.  ดร.กีรติ  ศรีวิเชียร
    2.  ผศ.ดร.ไพโรจน์  อุลิต
    3.  ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์
    4.  ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง
    5.  ผศ.สมาน  วีระกำแหง

4

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้

1.  รศ.ดร.สมพร  แมลงภู่
2.  รศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง
3.  รศ.วนิช  สุธารัตน์
4.  ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ  คล้ายมุข
5.  ดร.นิตยา  พรหมวนิช

5

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

1.  รศ.ดร.ศิริณา  จิตต์จรัส
2.  รศ.ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร
3.  ผศ.ณรงค์  ศรีสนิท
4.  ผศ.ระยับศรี  กาญจนะวงศ์
5.  ดร.เกษม  บำรุงเวช

6

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1.  ดร.กิติมา  ทามาลี
2.  รศ.ลำยอง  ปลั่งกลาง
3.  รศ.ดร.อภินันท์  จันตะนี
4.  ดร.คีริมณี  จรรยา
5.  ดร.ปรีชา  วรารัตน์ไชย

7

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1.  ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์
2.  ดร.กีรติ  ศรีวิเชียร
3.  ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง
4.  ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง
5.  ดร.ปฤษณา  ชนะวรรษ