16
2011

หัวหน้าสถานศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน

เขียนโดย amornrat แก้ไขล่าสุด (16 กันยายน 2011)
PDFพิมพ์อีเมล

หัวหน้าสถานศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน

โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายเติม

ทับทิมทอง

2479-2480

นายฉลอง

ศรีจันทร์

2480-2487

นายชัยวัฒน์

ยุกติรัตน์

2487-2497

นายประยุทธ

สวัสดิสิงห์

2497-2501

นายทวี

โปราณานนท์

2501-2508

นางสาวฉวีวรรณ

ดุลยจินดา

2508-2508

นายจินต์

รัตนสิน

2508-2509

 

โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวสมสวัสดิ์

จามรวรรณ

2479-2479

ม.ล.หญิง

ทินกร

2479-2481

นางพิสิฏฐ์

เวชชภูมิ

2481-2487

นางสาวจารุนีย์

มฤคทัต

2487-2492

นางสาวพเยาว์

ศรีหงส์

2492-2501

นางสาวอนงค์

สังขะวร

2501-2511

นายจินต์

รัตนสิน

2511-2511

 

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

นายจินต์

รัตนสิน

2509-2517

ดร.นิเชต

สุนทรพิทักษ์

2517-2519

รศ.สุรพันธ์

ยันต์ทอง

2519-2521

รศ.ดร.เจริญผล

สุวรรณโชติ

2521-2523

นายจำเริญ

เสกธีระ

2523-2524

นายโสภณ

สุวรรณโรจน์

2524-2531

รศ.ธง

รุญเจริญ

2531-2532

ดร.จรินทร์

ชาติรุ่ง

2532-2536

รศ.วิทยา

รุ่งอดุลพิศาล

2537-2538

 

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

รศ.ดร.บุหงา

วัฒนะ

2538-2546

ผศ.สุวิทย์

เฑียรทอง

2546-2547

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รศ.สุวิทย์

เฑียรทอง

2547-2552

ดร.บูรพาทิศ

พลอยสุวรรณ์

2552-ปัจจุบัน